Go to Content Area :::    
:::
Research & Academia
:::

Editorial Board

Publisher: Huang, Mei-Ying (Chairperson, FTC)
Editor-in-chief: Perng, Shaw-Jiin (Vice Chairperson, FTC)
Vice Editor-in-chief & Executive Editor: Wei, Hsin-Fang (Commissioner, FTC)

Editors:

  Lee, Su-Hua (Professor, NTU)
  Lin, Yi-Nan (Professor, TKU)
  Liang, Kuo-Yuan (Chairman, YPRI)
  Hsu, Jyh-Yih (Professor, NCHU)
  Chen, Chih-Min (Professor, CYCU)
  Chen, Rong-Chwan (Professor, NTPU)
  Huang, Mao-Zong (Professor, NTU)
  Chang, Li-Ching (Professor, NUK)
  Chang, Yie-Yun (Professor, FJU)
  Liaw, Yih-Nan (Professor, NTU)
  Liou, Hwa-Meei (Professor, NTUST)
  Liu, Len-Yu (Professor, NCCU)
  Tsai, Hwei-An (Professor, NCTU)
Updated at:2018-08-13 16:22:46
Back